بابک رحیمی

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو

"Camel Sacrifice in Iran", Encyclopaedia Iranica Online, 2005, available

at www.iranica.com., supplementary issue.

قربانی شتر در ایران

"Ritual, Public Sphere and “Islamic Democracy”: The Native Politics of

Muharram Ceremonies in the Iranian Port City of Bushehr ", Yale Journal of (Student) Anthropology, Vol. 2, No.1, Spring 2003, 10-14 p.

مناسک، فضای عمومی و «دموکراسی اسلامی»: سیاست بومی مراسم محرم در شهر بندری ایرانی بوشهر

"The Rebound Theater State: The Politics of the Safavid Camel Sacrifice,

1598-1695 C.E.", Iranian Studies, Vol. 37, No. 3, 2004, 45-69 p.

به جای اول برگشتن حکومت تئاتری: سیاست قربانی شتر حکومت صفویه، 1598 - 1695 م.

پایان نامه نویس

Between Carnival and Mourning: Muharram Rituals and the Emergence

of the Early Modern Iranian Public Sphere in the Safavid Period, 1590- 1641, PhD Thesis, European University Institute, 2004

در میان کارناوال و عزاداری: مناسک محرم و ظهور فضای عمومی اولیه مدرن ایرانی در دوره صفویه، 1590- 1641 م.

ناقد و توصیف کننده

“Hosay Trinidad: Muharram Performances in an Indo-Caribbean Diaspora”, By K. Noonan, Caribbean Studies, Vol 33,No. 1, 2005

[نقد و بررسی کتاب] حسی ترینیداد: نمایش های محرم در پراکندگی قومی هندی- کارائیبی.

«The Women of Karbala: Ritual Performances and Symbolic Discourses in

Modern Shi'i Islam», By Babak Rahimi, Journal of Third World Studies, Vol. 24, No. 2, 2007, 221-224 p

[نقد و بررسی کتاب] زنان کربلا: نمایش های مناسک و گفتمان های نمادین در اسلام شیعی مدرن.