کامبیز حاجی قاسمی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «به کوشش بناها ی مذهبی تهرا ، ن زیرنظر کامبیز حاج یقاسم ی، مدیر اجرای ی زند حری...» ایجاد کرد)
 
جز
سطر ۱: سطر ۱:
به کوشش
+
'''به کوشش'''
بناها ی مذهبی تهرا ، ن زیرنظر کامبیز حاج یقاسم ی، مدیر اجرای ی زند حریرچ ی، مدیرگرو ه تهی ه
+
 
و تنظیم بتول ملا اسدا لله، گرو ه تهی ه و تنظیم مدار ک مرضیه مهد ییار ... ]و دیگرا ن[، متن
+
بناهای مذهبی تهران، زیر نظر کامبیز حاجی قاسمی، مدیر اجرایی زند حریرچی، مدیر گروه تهیه
مری مدخت موسو ی روضات ی، حسی ن سلطانزاد ه، مترجم کلود کرباس ی، گرو ه عکاسی بهنا م
+
و تنظیم بتول ملا اسدالله، گروه تهیه و تنظیم مدارک مرضیه مهدی یار ... [و دیگران]، متن
قلی چخانی ... ]و دیگرا ن[، ]برا ی[ دانشگاه شهید بهشت ی، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکدةمعمار ی
+
مریم دخت موسوی روضاتی، حسین سلطانزاده، مترجم کلود کرباسی، گروه عکاسی بهنام
و شهرسازی، تهرا ن، سازما ن میراث فرهنگی کشور )پژوهشگا ه(، 1377
+
قلی چخانی ... [و دیگران]، [برای] دانشگاه شهید بهشتی، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری
 +
و شهرسازی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)، 1377.
 +
 
 +
[[رده: پژوهشگران]]

نسخهٔ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۴۸

به کوشش

بناهای مذهبی تهران، زیر نظر کامبیز حاجی قاسمی، مدیر اجرایی زند حریرچی، مدیر گروه تهیه و تنظیم بتول ملا اسدالله، گروه تهیه و تنظیم مدارک مرضیه مهدی یار ... [و دیگران]، متن مریم دخت موسوی روضاتی، حسین سلطانزاده، مترجم کلود کرباسی، گروه عکاسی بهنام قلی چخانی ... [و دیگران]، [برای] دانشگاه شهید بهشتی، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)، 1377.