یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای 540 داستان‌ از معجزات‌ و کرامات‌ امام‌ حسین‌ (ع‌)