یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای ابو الاسود الدؤلی‌