هیئت و کانون امام عصر (عج)

درباره «کرمانشاه را دارالمؤمنین خواهیم کرد ...: هیئت و کانون امام عصر (عج)»، خیمه، شماره 49 - 50، بهمن 1387، ص 11.