محمد میرشکرایی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (T.ramezani صفحهٔ محمد ‹میرشکرایی را به محمد میرشکرایی منتقل کرد)
جز
سطر ۱: سطر ۱:
«استمرار عناصر فرهنگی کهن ایرانی در تعزیه »، مجموعه مقالات سومین همایش محرم و فرهنگ
+
«استمرار عناصر فرهنگی کهن ایرانی در تعزیه»، مجموعه مقالات سومین همایش محرم و فرهنگ
مردم ایران، 17 - 27 ص
+
مردم ایران، ص 17 - 27.
«پایگاه اجتماعی تعزی هخوانی در تفرش »، مجموعه سخنران یهای هفتمین کنگره تحقیقات ایران ، ی
+
 
جلد چهارم، به کوشش محمدرسول دریاگشت، تهران، دانشگاه ملی ایران، 1357، 380- 361 ص
+
«پایگاه اجتماعی تعزیه خوانی در تفرش»، مجموعه سخنرانی های هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی،
«تعزیه، تکامل آیی نهای سوگواری در ایران »، ایرا ن، 30 دی 1386 ، 11 ص
+
جلد چهارم، به کوشش محمدرسول دریاگشت، تهران، دانشگاه ملی ایران، 1357، ص 380 - 361.
«محرم و نشان ههای نمادین »، کتاب ماه هن ر، شمارة 7، فروردین 1378، 12 - 11 ص
+
 
مصاحبه شونده
+
«تعزیه، تکامل آیین های سوگواری در ایران»، ایران، 30 دی 1386، ص 11.
«بازار و مراسم آیینی »، کتاب ماه هن ، ر شمارة 53- 54، بهمن و اسفند 1381، 30 - 26 ص
+
 
 +
«محرم و نشانه های نمادین»، کتاب ماه هنر، شماره 7، فروردین 1378، ص 12 - 11.
 +
 
 +
'''مصاحبه شونده'''
 +
 
 +
«بازار و مراسم آیینی»، کتاب ماه هنر، شماره 53 - 54، بهمن و اسفند 1381، ص 30 - 26.
 +
 
 +
[[رده: پژوهشگران]]

نسخهٔ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۴۷

«استمرار عناصر فرهنگی کهن ایرانی در تعزیه»، مجموعه مقالات سومین همایش محرم و فرهنگ مردم ایران، ص 17 - 27.

«پایگاه اجتماعی تعزیه خوانی در تفرش»، مجموعه سخنرانی های هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی، جلد چهارم، به کوشش محمدرسول دریاگشت، تهران، دانشگاه ملی ایران، 1357، ص 380 - 361.

«تعزیه، تکامل آیین های سوگواری در ایران»، ایران، 30 دی 1386، ص 11.

«محرم و نشانه های نمادین»، کتاب ماه هنر، شماره 7، فروردین 1378، ص 12 - 11.

مصاحبه شونده

«بازار و مراسم آیینی»، کتاب ماه هنر، شماره 53 - 54، بهمن و اسفند 1381، ص 30 - 26.