آ.ر. سید (Saiyid, A. R) از پژوهشگران غربی در حوزه مطالعات اسلامی است.

تالیفاتویرایش

"Ideal and reality in the observance of Moharram: a behavioral interpretation", Ritual and Religion among Muslims in India, Edited by Imtiaz ahmed, Delhi, Manohar, 1984

آرمان و واقعیت در آداب محرم: تفسیری رفتارگرایانه.