افشین فروغ

افشین فروغ پزوهشگر ایرانی در رشته هنر و معماری است.

آثارویرایش

پایان نامه

منابعویرایش

  • مأخذ شناسی مناسک آیینی شیعه در ایران و جهان، پیمان اسحاقی.