آکسانا بهشتی

آکسانا بهشتی مترجم ایرانی است.

آثارویرایش

ترجمه‌هاویرایش

  • شبیه و آینه: مجموعه عکس های تعزیه ایران در دوره قاجار، به کوشش علیرضا قاسم خان، مترجم فارسی به انگلیسی آکسانا بهشتی و ماریتا هاشم زاده، مترجم انگلیسی به فارسی حسین یعقوبی، تهران، روزنه، ۱۳۸۵، ص ۲۲۷.

منابعویرایش